Cart 0 0.00 

Regulamin współpracy

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
Trener – NAOMI TAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000879127, REGON 388018628, NIP 1182218709
Podopieczna – osoba korzystająca z usług Trenera

Warunkiem uczestnictwa we współpracy jest:

 • akceptacja regulaminu
 • wykupienie współpracy online wg. aktualnego cennika
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do treningu lub wytycznych od lekarza lub fizjoterapeuty odnośnie ćwiczeń, jakie ćwiczenia Podopieczna powinna, a jakich nie może wykonywać.
 • oświadczenie klienta o podjęciu treningu na własną odpowiedzialność (zaznaczyć odpowiedni punkt w ankiecie).

§1 Stan zdrowia klienta

 1. Podopieczna rozpoczynając współpracę zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej wydane przez lekarza. Jeżeli podopieczny nie wykona w/w badań ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody na własnym zdrowiu.
 2. Klient zobowiązany jest nie ukrywać swojego prawdziwego stanu zdrowia.
 3. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia podczas treningu klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym trenera.
 4. Każdy wysiłek fizyczny niesie za sobą ryzyko doznania kontuzji. Trener nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.
 5. Jeśli Podopieczna ma problemy zdrowotne, przed rozpoczęciem współpracy powinna zadbać o dostarczenie wytycznych od lekarza lub fizjoterapeuty odnośnie ćwiczeń, jakie może, a jakich nie powinna wykonywać.

§2 Cel współpracy

 1. Przed rozpoczęciem współpracy, Podopieczna zobowiązana jest jasno sprecyzować swój cel współpracy oraz odpowiedzieć zgodnie z prawdą na wszelkie pytania zadane w ankiecie.
 2. Podopieczna zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań, aby stosować się do zaleceń i planów wydanych przez trenerkę.
 3. Trenerka zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku nagminnego nierealizowania treningów oraz niestosowania się do zaleceń i planów.

§3 Zasady współpracy i najczęściej zadawane pytania

 1.  Opcja nr 1: Podopieczna dostaje jadłospis na 7 dni, który powtarza przez miesiąc. Może wymieniać produkty na inne, które są jasno określone w ‘’zaleceniach’’.
 2. Jest możliwość modyfikacji diety, w przypadku, gdy posiłek nie jest dobrze tolerowany lub nie smakuje.
 3. Po miesiącu współpracy (w przypadku współpracy 3 miesięcznej i dłuższej) cały jadłospis może zostać wymieniony na nowy jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Kontakt podczas współpracy jest mailowy. Mile widziana jest luźna konwersacja na messengerze lub instagramie, wysłanie posiłków, relacji z treningów itp. Jednak pytania odnośnie diety/treningu proszę kierować na adres mailowy. Wszelkie rozmowy z messengera/DM odnośnie naszej współpracy czasem giną w tłumie i mogą nie zostać uwzględnione. Dlatego jak coś chcesz – zmiany w diecie, pytania o ćwiczenia itp. – to pisz MAIL.
 5. Zachęcam do oznaczania posiłków i treningów w relacji na instagramie hashtagiem #naomitamper i oznaczanie mojego profilu naomi_tamper. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Wspierajmy się i bawmy dobrze. Dając hastag i oznaczając sprawiasz, że mogę to czasem u siebie udostępnić.
 6. Czas oczekiwania na plan treningowy i dietetyczny wynosi do 5 dni roboczych. Uprzejmie proszę o nie dopytywanie, to naprawdę nie przyspieszy mojej pracy.
 7. Data rozpoczęcia pakietu równa się z datą wysłania przeze mnie rozpiski.
 8. Raport składamy co tydzień. Pierwszy raport – równo tydzień od wdrożenia zarówno diety jak i planu treningowego.
 9. Trenerka nie ponosi odpowiedzialności za składanie raportów nieterminowo. Nie ma też możliwości przedłużenia współpracy z racji nieterminowego raportowania.
 10. Podopieczna w raporcie przesyła: uwagi odnośnie jadłospisu, treningu, stan samopoczucia oraz poprzednią i aktualną wagę wraz z pomiarami w celu monitorowania efektów ćwiczeń.
 11. Wszelkie informacje, które przekazywane są drogą mailową od trenera i od klienta są poufne.
 12. Podopieczna powinna oznajmić Trenerce każde problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie dolegliwości, które pojawiają się w trakcie trwania treningu po każdym jego odbyciu w tygodniowym raporcie.
 13. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 14. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerką, a Podopieczną.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 3. Jeśli Konsument chce odstąpić od umowy powinien wysłać wypełniony formularz ze stosowną informacją na adres:
  zwrot@naomitamper.pl
  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy:
  Natalia Maścibroda, 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 209

  Wzór formularza odstąpienia od umowy:
  naomi-odstapienie.pdf
  (kliknij prawym przyciskiem i wybierz “zapisz jako” aby pobrać)

 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:

 5. – o świadczenie usług, jeżeli Trener wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Trenera utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Trener nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  –  w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  –  w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  – w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Trenera o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  5. Trener niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Trener dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Trenera, Trener nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Trener może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Trenera dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Trener zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

  11. W przypadku udzielenia promocji/rabatu przy zakupie Produktu, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Usługobiorcę skutkuje odstąpieniem/wypowiedzeniem warunków promocji/rabatu .

  12. Trener wskazuje, że:

  –  wykonanie Umowy, np. przeprowadzenie treningu/rozmowy, dostarczenie diety, rozpiski treningowej, przekazanie drogą elektroniczną Produktu, w sposób zgodny z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. ustawy,

  –  z uwagi na zakres Umowy przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Trenerka ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby współpraca była przyjemna a Podopieczna uzyskała pożądane efekty. Jednak nie gwarantuje 100% ich uzyskania.
 2. Rozpoczęcie współpracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Trenerka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O powstałych zmianach poinformuje klienta oraz opublikuje na stronie naomitamper.pl
Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałaś wyboru.